Nabízené služby:

Vedení účetnictví

Vedení podvojného účetnictví SVJ, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony.

Administrativní správa

Vedení aktuální evidence vlastníků bytů, zpracování předpisů plateb a evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky. Součástí administrativní správy je i vypracování ročního vyúčtování služeb.

Rekonstrukce účetnictví

V případě potřeby Vám zpracujeme rekonstrukci účetnictví SVJ za minulá období tak, aby vše vyhovovalo zákonným požadavkům a bylo možné zveřejnit účetní závěrky ve sbírce listin.

Mzdové účetnictví

Vedení mzdové agendy pro zaměstnance SVJ, včetně odměn statutárů.

Detailní popis služeb

Vedení účetnictví

  • vedení podvojného účetnictví společenství, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
  • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
  • sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství na "fondu oprav"
  • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát
  • spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
  • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud správce daně toto přiznání požaduje

Administrativní správa

  • vedení aktuální evidence vlastníků bytů
  • zpracování předpisů plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
  • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
  • zpracování oznámení o výši čerpání "fondu oprav" za uplynulé účetní období v případě zájmu ze strany SVJ příprava příkazů k úhradě z bankovního účtu SVJ

Nezávazná kalkulace ceny